Физика

Кіріспе

Механика

Термодинамика және молекулярлық физика

 • МКТ-ның негіздері
 • Молекуланың массасы. Авогадро тұрақтысы
 • Броундық қозғалыс.
 • Молекулалардың тартылысы
 • Агрегаттық күйлердің энергиясы
 • Температура. Түрлі есептеу жүйлері
 • Абсолюттік нөл
 • Идеал газ
 • Газ күй теңдеуі
 • Гей-Люссак заңы
 • Шарль заңы
 • Бойль-Мариот заңы
 • Қорытқы Менделеев-Клайперон формуласы
 • Идеал газдың ішкі энергиясы
 • Термодинамикадағы жұмыс 
 • Жылу мөлшері
 • Энергияның сақталуы. Термодинамиканың бірінші заңы
 • Газдардың тылу сыйымдылығы
 • Адиабаттік процесс
 • Процесстердің қайтымсыздығы
 • Термодинамиканың екінші заңы
 • Жылу қозғалқышытарының ПӘК
 • Карно циклі
 • Энтропия түсінігі

Оптика

 • Жарық туралы түсінік
 • Геометриялық оптиканың зерттеулері
 • Жарықтың шағылуы
 • Оптиқалық тығыздық
 • Снеллиус заңы
 • Толық шағылу
 • Линза жұмыс істеу принциптері
 • Жұқа линза формуласы
 • Шың және жалған кескін
 • Линзаның фокусын анықтау
 • Жазық айна жұмыс істеуі
 • Жазық айнадағы кескін
 • Сфералық айналар
 • Жарықтың дисперсиясы
 • Жарық интерференциясы
 • Оптикадағы интерференция
 • Интерференцияның қолданысы
 • Жарықтың дифракциясы
 • Жарықтың спектрлері

Электр және магнетизм 

Атомдық және ядролық физика 

Scroll Up