Адиабаттік процесс

Q – жылу мөлшері                                                                       [Q] = 1 Дж

р –  қысым                                                                                     [р] = 1 Па

c – заттың меншікті жылусыйымдылығы                           [c] = 1 Дж/ кг ⋅К

Т –  абсолют температура                                                         [Т] = 1 К

V –  көлем                                                                                       [V] = 1 м2

U – ішкі энергия                                                                            [U] = 1 Дж

A`– сыртқы күштердің жұмысы                                               [A`] = 1 Дж

Адиабаталық процесс жылуоқшауланған газдарда ғана орындалады.

Q = 0
ΔU = Aʹ
A = –ΔU

Адиабаттік процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы

 

Температура  артатын адиабаталық процесске ауа оттығында жанғыш заттың буы мен бірге ауаның сығылуы немесе ІЖҚ цилиндрінде  бензиндік қоспаның сығылуы мысал бола алады. Су буынан тұратын ауаның адиабаталық ұлғаюы нәтижесінде бұлттар түзіледі.

Адиабаттик процесс, термодинамика, молекулалык физика, 10 класс физика, изопроцесстер, термодинамиканын биринши заны
Термодинамиканың бірінші заңының адиабаталық процессте қолданылуы

Бірдей мәнге ұлғайған кезде адиабаталық процесстегі газдың жұмысы изотермалық процесспен салыстырғанда аз болады. Бұл қорытындыға суреттегі pV диаграммасынан көз жеткізуге болады.

Адиабаталық процесс кезінде газдың жұмысы изотермалық процесске қарағанда аз болады.

Пуассон теңдеуі

Адиабаталық процесс үшін Пуассон теңдеуі орындалады:

Адиабаттик процесс, термодинамика, молекулалык физика, 10 класс физика, изопроцесстер, термодинамиканын биринши заны, Пуассон тендеуи

Мұндағы, Адиабаттик процесс, термодинамика, молекулалык физика, 10 класс физика, изопроцесстер, термодинамиканын биринши заны, Пуассон тендеуи

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж.

Scroll Up