Балқытудың меншікті жылу

 Біз білетінде физикада негізгі үш агрегаттық күйді ажыратады. Денелерді бір күйден екінші күйге жеткізу кезінде энергия бөлінеді немесе сіңіріледі. Осындай агрегаттық өту процесстерінің бірі–балқу. Балқу– бұл дененің қатты күйден сұйық күйге өту процессі. Осы процесстің ең қарапацым өмірде байқалатын түрі мұздың балқуы. 

 Агрегаттық өту процесстердің температурасын ерекше айтып кету керек! Зат агрегаттық күйді өзгертке кезде оның температурасы константа болып тұрады. Мысалы: Судың балқуы тұрақты 0°C–де өтеді.

Балқыту энергиясы

Балқу кезіндегі бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшерін табу үшін физикада меншікті балқу жылу түсінігін енгізеді. Меншікті балқу жылуы–дегеніміз берілген заттың 1кг-мын былқытуға қажет болатын энергия мөлшері. Оны λ әрпімен беліглейді.

 Көрсетілген формуламен меншікті балқу жылуын анықтауға болады және керісінше массаны біле отырып бөлінетін энергияны табуға болады. 

Scroll Up