Cұйықтықтағы қысым. Паскаль заңы

Қысым дегеніміз не?

Қысым— бір дене екінші дене бетіне  әсер еткенде пайда болатын қалыпты күштің (дене бетіне перпендикуляр) қарқындылығын сипаттайтын физикалық шама.

Егер денеге әсер ететін күш оның бетіне біркелкі таралса, онда қысым (р) былай өрнектеледі: 

S – дене бетінің күш түсетін бөлігінің ауданы

F – сол бөлікке перпендикуляр түсірілген күштердің қосындысы.

Тыныштықтағы сұйықтықтың кез келген нүктесінің барлық бағытындағы қысымы бірдей болады. Бұл жағдай қозғалыстағы идеал сұйық пен газ үшін де орындалады. Тұтқыр сұйықтықтың берілген нүктедегі қысымы ретінде өзара перпендикуляр үш бағыттағы (х, у, z – осьтері бағытындағы) қысымның орташа мәні р = (рх+ру+рz)/3 алынады

Паскаль заңы

Тепе-теңдік күйде жатқан сұйық не газға әсер етілген қысым сол сұйық не газдың кез келген нүктесіне барлық бағыттарға бірдей таралады.

Бұл заң француз философы Блез Паскаль есімімен аталынған, бірақ та осы заңды Г.Б.Бенедитти (1530-1590) мен Симон Стервин (1548-1620) екеуі 1586 дәлелдеген.

 

  • Назар аудар!
    Сұйық не газ қозғалып жатқанда, бұл заңға сүйенуге болмайды, сондықтан гидродинамика теңдеулерін қолдану керек, сонымен қатар сұйық не газға гравитациялық өріс әсер еткенде, Паскаль заңы қолданылмайды, себебі биіктік өзгерген сайын сұйық пен газдардың қысымы өзгереді екені мәлім.

Паскаль заңының математикалық көрінісі:

Δp- гидростатикалық қысым

ρ-сұйықтық тығыздығы

g- гравитациялық үдеу

Δh- биіктік

 

Дереккөз :

Паскаль заңы. (2015, January 21). Retrieved August 10, 2020, from https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D1%8B

Scroll Up