Газ күй теңдеуі

р –  қысым                                                                                     [р] = 1 Па

m – дененің массасы                                                                  [m] = 1 кг

M – молярлық/мольдік масса                                                 [M] = 1 кг/моль

NA – Авогадро тұрақтысы                                                         [NA] =  6.022·1023моль-1

Т –  абсолют температура                                                         [Т] = 1 К

v – зат мөлшері                                                                             [v] = 1 моль

V –  көлем                                                                                      [V] = 1 м3

N – молекулалар саны                                                               [N] = өлшемсіз

n – молекулалар концентрациясы                                          [n] = 1 м-3

k – Больцман тұрақтысы                                                           [k] = 1.38 ·10-23 Дж/К

Газ күйінің теңдеуі – термодинамикалық параметрлерді байланыстыратын теңдеу.  

Газ күйінің теңдеуі бір күйдің параметрлері арасындағы байланысты сипаттайды. Газ заңдары газ күйінің өзгерісін сипаттайды және газдың бастапқы және соңғы күйлерінің параметрлері арасында байланыс орнатады.

Клапейрон теңдеуі мен газ күй теңдеуінің байланысы

Формулы физика, как выводит уравнение Клапейрона, Клапейрон-Менделеев, молекулалык физика, газ куй тендеуи

Теңдеуді қорыту жолы:

  • Бастапқы күй үшін газ күйінің теңдеуі

  • Айнымалы шамаларды теңдеудің сол жағына ауыстыру

  • Газдың соңғы күйі үшін шамалардың осындай қатынасын жазу

  • Екі теңдеуді теңестіру

  • Алынған теңдеу біріккен газ заңының өрнегі

Егер газдың бастапқы күйден соңғы күйге өтуі кезінде оның массасы өзгермесе: m=const, онда біріккен газ заңы мына түрге келеді:

Клапейрон тендеуи, бириккен газ тендеуи, газ куй тендеуи, молекулалык физика, МКТ, идеал газ Клапейрон теңдеуі / Біріккен газ теңдеуі 

Біріккен газ теңдеулерінің айырмашылығы

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж.

Scroll Up