Газдардың жылу сыйымдылығы

Q – жылу мөлшері                                                                       [Q] = 1 Дж

р –  қысым                                                                                     [р] = 1 Па

c – заттың меншікті жылусыйымдылығы                           [c] = 1 Дж/ кг ⋅К

CД– газдың мольдік жылусыйымдылығы                          [СД] = 1 Дж/ К

m – дененің массасы                                                                  [m] = 1 кг

M – молярлық/мольдік масса                                                 [M] = 1 кг/моль

t –  температура                                                                            [t] = 1°C

V –  көлем                                                                                       [V] = 1 м3

R – универсал газ тұрақтысы                                                   [R] = 8.31 Дж/ моль ⋅ К

i − еркіндік дәрежесінің саны                                                    [i] = өлшемсіз

Қыздыру мен салқындау кезіндегі жылу мөлшерін есеп теу үшін заттың меншікті жылу сыйымдылығы енгізілген. 

Фазалық ауысу кезіндегі жылу мөлшерін анықтау үшін заттың меншікті жылуы қолданылады. Дененің жылу сыйымдылығын (CД )  қолдану қыздыру мен салқындау кезіндегі жылу мөлшерін есептеуді жеңілдетеді. Дененің жылу сыйымдылығы мен заттың меншікті жылусыйымдылығы мына қатынаспен байланысады:

 CД = c ⋅ m

Дененің жылу сыйымдылығын қолданып, жылу мөлшерін есептеу формуласы мынадай түрде болады:

Q = CД (t2 – t1)

Тұрақты қысым кезіндегі газдың жылу сыйымдылығы

Изобаралык процесс, Термодинамиканын биринши заны, ИЗохоралык процесс, Изотермалык процесс, Термодинамика физика, физика 10 сынып, газдардын жылу сыйымдылыгы
  • Газдың меншікті жылусыйымдылығын есептеу формуласы.
  • Тұрақты қысым кезіндегі газдың мольдік жылу сыйымдылығы.

Тұрақты көлем кезіндегі газдың жылу сыйымдылығы

  • Тұрақты көлем кезіндегі газдың меншікті жылусыйымдылығын есептеу формуласы.
  • Тұрақты көлем кезіндегі газдың мольдік жылусыйымдылығы.

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж.

Scroll Up