Идеал газдың ішкі энергиясы

р –  қысым                                                                                     [р] = 1 Па

m – дененің массасы                                                                  [m] = 1 кг

M – молярлық/мольдік масса                                                 [M] = 1 кг/моль

NA – Авогадро тұрақтысы                                                         [NA] =  6.022·1023моль-1

Т –  абсолют температура                                                         [Т] = 1 К

v – зат мөлшері                                                                             [v] = 1 моль

V –  көлем                                                                                       [V] = 1 м3

N – молекулалар саны                                                                [N] = өлшемсіз

n – молекулалар концентрациясы                                          [n] = 1 м-3

k – Больцман тұрақтысы                                                           [k] = 1.38 ·10-23 Дж/К

U – ішкі энергия                                                                            [U] = 1 Дж

Ek – кинетикалық энергия                                                         [Ek] = 1 Дж

Eп – потенциалдық энергия                                                       [Eп] = 1 Дж

i − еркіндік дәрежесінің саны                                                    [i] = өлшемсіз

Ēk − бір молекуланың орташа кинетикалық энергиясы    [Ēk] = 1 Дж

газдың ішкі энергиясы, МКТ, идеал газ, Ішкі энергия, молекулалык физика,

Біратомды идеал газдың ішкі энергиясы

 

Ішкі энергия, идеал газ, біратомды, көпатомды газдың ішкі энергиясы, формуланың шығару жолы

 

Біратомды идеал газдың ішкі энергиясын табатын формула

Теңдеуді қорыту жолы:

  • Ішкі энергия температура мен көлемнің функциясы U (T, V) болып табылады, себебі бөлшек қозғалысының энергиясы дене температурасына тура пропорционал
  • Идеал газдардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясы ескермеуге болатындай өте аз, сондықтан дененің ішкі энергиясы оның барлық молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қосындысына тең. 
  • Зат мөлшерін массаның мольдік массаға қатынасымен алмастыру.
  • Менделеев – Клапейронның күй теңдеуін пайдалана отырып, бір атомды газдың ішкі энергиясын қысым мен көлем арқылы өрнектеу. 

Температура өзгерген кезде газдың ішкі энергиясы өзгереді.

Ішкі энергияның өзгірісі,МКТ, идеал газ, Молекулалык физика, температуа, біратомды газдың ішкі энергиясы, көпатомды газдың ішкі энергиясы, идеал газдың ішкі энергиясы Ішкі энергияның өзгірісін табатын формула

Дененің ішкі энегиясын екі тәсілмен өзгертуге болады:

  1. Жұмыс істеу арқылы, мұнда ішкі энергия сыртқы күштердің А жұмысына тең шамаға өзгереді.
  2. Жылу беру арқылы, мұнда ішкі энегияның өзгерісі Q жылу мөлшерімен сипатталады.

Көпатомды газдың ішкі энергиясы

Бір атомды газдардың ішкі энергиясы i = 3 үш еркіндік дәрежесі мен сипатталатын атомдардың жылулық қозғалысының кинетикалық энергиясымен анықталады, себебі кеңістік – үшөлшемді.

Ішкі энергия, идеал газ, біратомды, көпатомды газдың ішкі энергиясы, формуланың шығару жолы, Ішкі энергияның өзгірісі,МКТ, идеал газ, Молекулалык физика, температуа, біратомды газдың ішкі энергиясы, көпатомды газдың ішкі энергиясы, идеал газдың ішкі энергиясы

Көпатомды газдың ішкі энергиясын табатын формула

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж. 

                     Оқушының қысқаша анықтамалығы 5-11 сын. П.И.Алтынов/П.А.Андреев/А.Б.Балжи, 2006 ж.

 

Scroll Up