Материалды нүктенің импульсі

 Ньютонның Екінші заңын F=ma түріндегі a-ны жоғарыда көрсетілген сүреттегі өрнекпен алмастырсақ, онда астында көрсетілген формулаға келеміз.

 

Осы формуладағы t-күштің әсер ету уақыты, V2- қозғалыс соңындағы жылдамдық, V1- бастапқы жылдамдық. Осы формулада пайда болаған mV мүшесі жаңа физикалық шама болып табылады, оның атауы импульс.

  • Анықтама!
     Материалды нүктенің импульсі дегеніміз-массаның жылдамдыққа көбейтіндісі. Импульстің көпшілік қабылдыған белгілеуі латындық p әрпі болып келеді. 

Импульс  векторлы шама, сол үшін оның бығыты бар. Импульстің бығыты жылдамдықтың бағытымен бағыттасады.

Дереккөз: Физика: Механика. 10 класс. Углубленный уровень. Г. Я. Мякишев.

Scroll Up