Молекулалар тартылысы

МКТ-ның III негізгі қағидасына сүйінетін болсақ, онда кез-келген бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі, яғни тартылып, тебіледі.

Қашықтыққа тәуелділігі

Зат бөлшектерінің өзара әрекеттесу күштері бөлшектердің өздерінің өлшемдеріндей қашықтықта ғана білінеді. Өте аз қашықтықтарда (бөлшектердің өздерінің өлшемдеріне қарағанда аз) тебілу күштері, ал үлкен қашықтықтарда тартылу күштері басым болады. Бұл күштердің электромагниттік табиғаты бар, өйткені олар зарядталған бөлшектер – электрондар мен атом ядроларының өзара әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады.

аз қашықтық - тебілу күші

үлкен қашықтық - тартылу күші

III қағидасының дәлелдемесі

 

Суретте графиктер берілген:

1 график – атомдардың   тебілу күшінің олардың арасындағы арақашықтыққа  тәуелділігі.

2 график – атомдардың тартылыс күшінің олардың арасындағы арақашықтыққа  тәуелділігі.

3 график – молекулалық өзара әрекеттесудің қорытқы күші.

Молекула тартылысы, график, МКТ, тебилу куши, Молекулалык физика
Атомдардың өзара әрекеттесу күшінің олардың арасындағы арақашықтыққа тәуелділік графигі

Графиктен r ≤ r0 болғанда, тебілу күштерінің, ал r ≥ r0 болғанда тартылыс күштерінің болатыны көрінеді. r = r0 арақашықтықта тартылыс және тебілу күштері тең болады, сондықтан теңәсерлі күш нөлге тең: F = 0.

Күштің арақашықтыққа тәуелділік графигі молекулааралық күш молекулалардың өлшемдеріне сай келетін қашықтықтарда пайда болатынын дәлелдейді. 2–3 молекуланың өлшеміне тең қашықтықтарда молекулалар арасында  өзара әрекеттесу күші жоғалып кетеді.

Scroll Up