Термодинамикадағы жұмыс

р –  газ қысымы                                                                           [р] = 1 Па

S − поршень ауданы                                                                    [S] = 1 м2

Т –  абсолют температура                                                         [Т] = 1 К

V –  көлем                                                                                       [V] = 1 м3

A`– сыртқы күштердің жұмысы                                               [A`] = 1 Дж

A – газдың жұмысы                                                                     [A] = 1 Дж

ΔV −  поршень астындағы газ көлемінің өзгерісі                [ΔV] = 1 м3

h — поршеннің биіктігі                                                                  [h] = 1 м

F`– сыртқы күштер                                                                       [F`] = 1 Н

F – күш                                                                                             [F] = 1 Н

Ұлғаю кезіндегі газ жұмысы

Тәжірибе. Газ салмақсыз поршень астындағы ыдыста орналасқан. Қыздыру кезінде газ қысымы артады, поршень қысым сыртқы ортаның қысымына тең p1 = p2 немесе F = F’ болғанға дейін орын ауыстырады. Әрі осы кезде қозғалатын молекулалардың ішкі энергиясы поршень қозғалысының механикалық энергиясына айналады. 

Термодинамикадагы жумыс, физика 10 сынып, термодинамика, физика основы термодинамики, жумыс, сырткы куштердин жумысы
Газ ұлғаю кезінде жұмыс атқарады
A = F(h2 – h1) = pS(h2 – h1)
немесе
A = pΔV

Ұлғаю кезінде  газдың атқаратын жұмысын табатын формула

Aʹ = –Fʹ(h2 – h1)= –A

Сыртқы күштің жұмысын табатын формула

Aʹ = –A

Сыртқы күштердің жұмысы мен газ жұмысының байланысы

Тәжірибе дәлелдемесі 

pV­-диаграммасында процесс графигімен,

абцисса осімен және V1 және V2 нүктелерінде

тұрғызылған перпендикулярлармен шектелген

ауданның сандық мәні газ жұмысына тең.

Термодинамикадагы жумыс, физика 10 сынып, термодинамика, физика основы термодинамики, жумыс, сырткы куштердин жумысы
Диаграммадағы фигура ауданының сандық мәні газдың атқаратын жұмысына тең

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж.

Scroll Up