Жылу мөлшері

Q – жылу мөлшері                                                                        [Q] = 1 Дж

c – заттың меншікті жылусыйымдылығы                            [c] = 1 Дж/ кг  К

m – дененің массасы                                                                  [m] = 1 кг

t – температура                                                                             [t] = 1 °C

λ – меншікті балқу жылуы                                                         [λ] = 1 Дж/кг

r – меншікті булану жылуы                                                        [r] = 1 Дж/кг

q – отынның меншікті жану жылуы                                        [q] = 1 Дж/кг

Дененің ішкі энегиясын екі тәсілмен өзгертуге болады:

  1. Жұмыс істеу арқылы, мұнда ішкі энергия сыртқы күштердің А жұмысына тең шамаға өзгереді.
  2. Жылу беру арқылы, мұнда ішкі энегияның өзгерісі Q жылу мөлшерімен сипатталады.

1 г суды 1°С-ға қыздыру үшін берілетін жылу мөлшерін калория деп атайды.

1 кал ≈ 4,19 Дж
Жылу молшери, термодинамика, физика 10 класс, балку, конденсация, салкындау, кайнау, отыннын жануы, основне формулы физики
Жылу мөлшерін есептеу формулалары

Жылулық баланс теңдеуі

Температураларының мәндері әртүрлі жылу оқшауланған денелер жүйесінде жылу алмасу процесі жүреді. Процесс жүйеде жылулық тепе-­теңдік орнағанға дейін жалғасады. Бұл жағдайда денелер жүйесі үшін жылулық баланс теңдеуі орындалады ( мұндағы n − жүйедегі денелер саны):

Q1 + Q2 + … + Qn = 0 

Дереккөз : Физика 10 сын. Н.А. Закирова /Р. Р. Аширов У. 2019 ж.

                     Оқушының қысқаша анықтамалығы 5-11 сын. П.И.Алтынов/П.А.Андреев/А.Б.Балжи, 2006 ж.

Scroll Up